วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลกลางหมื่น ปี 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลกลางหมื่น ปี 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า  อาคาร  ร้านค้า  โรงเรียนสอนวิชาชีพ  โรงเรียนเอกชน  บ่อนไก่  ฟาร์ม  สัตว์  สนามกอล์ฟ  โรงงานอุตสาหกรรม  และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น

การยื่นแบบประเมินชำระภาษี  และการอุทธรณ์


                1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการ  (ภ.ร.ด.2)  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  ของทุกปี  (ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200.-บาท  และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน  10  ปี)
                2.ผู้รับประเมินต้องชำระเงินภายใน  30  วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)
                3.หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน  ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)


ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด  30วัน  ต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
          1.ถ้าชำระไม่เกิน  1  เดือน  นับจากวันที่พ้นกำหนดให้เพิ่ม  2.5 %  ของค่าภาษีค้าง
                2.เกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เพิ่ม  5  %
                3.เกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เพิ่ม  7.5  %
                4.เกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  เพิ่ม  10  %
          5.เกิน  4  เดือน  ขึ้นไปให้ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน  โดยมิต้องขอศาลสั่ง


ภาษีบำรุงท้องที่


                เป็นภาษีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครองที่ดินปีละ  1  ครั้ง  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  ถึงวันที่  30  เมษายน  ของทุกปี  ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่  หรือเมื่อที่ดินเปลี่ยน  ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
                1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม  10  %  ของค่าภาษี
                2.ยื่นรายการไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่ม  10  %  ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
                3.แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่มอีก  1  เท่าของค่าภาษีประเมินเพิ่ม
                4.ชำระภาษีเกินกำหนด  30  เมษายน  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  2  ต่อเดือนของค่าภาษี  เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน

การลดหย่อน  และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

          1.ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย  โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น  ลดหย่อนได้  1  ไร่  ส่วนที่เกินต้องเสียภาษี
                2.ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า  หรือปลูกบ้านทำการค้า  และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว  จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่  ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

ภาษีป้าย

                เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายการค้า  หรือโฆษณา  หารายได้ไม่ว่าจะแสดงไว้ที่วัตถุใด  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด

                การยื่นแบบการประเมินและชำระภาษีป้าย

                1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม  ของทุกปี  ถ้าไม่สามารถหาตัวเจ้าของป้ายได้  ให้ผู้ครอบครองอาคาร  หรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายนั้นตั้งอยู่  เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี            
2.ชำระภาษีป้ายภายใน  15  วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

การอุทธรณ์

                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง  ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ  (ภ.ป.4)  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

                ภาษีป้ายค้างชำระ

                1.ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม  หรือหลังติดตั้งป้าย  15  วัน  เสียเงินเพิ่ม  10  %  ของค่าภาษี
                2.ยื่นแบบไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลง  เสียเงินเพิ่ม  10  %  ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
                3.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000.-  บาท  ถึง  50,000.-  บาท
                4.ผู้ใดไม่แสดงชื่อ  ที่อยู่เจ้าของป้ายให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายที่ติดตั้งบนอาคารหรือที่ดินผู้อื่น  ระวางโทษปรับวันละ  100.-  บาทมีปัญหาภาษีท้องถิ่น       และค่าธรรมเนียมต่างๆ
สอบถามรายละเอียด     ได้ที่งานจัดเก็บรายได้
                          กองคลัง   เทศบาลตำบลกลางหมื่น
โทร.  043-801139  โทรสาร  043-801139