วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ชาวตำบลกลางหมื่น ขอแสดงความยินดีกับ พัสดี บัวจูม น้องพิมพ์ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน Smart Lady Thailand ในรอบที่ 3
จากการประมวลผลคะแนนการแข่งขันคัดเลือก Smart Lady Thailand รอบที่ 2 คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร ขอประกาศผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดประจำภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการฯ จะติดต่อยืนยันกับผู้เข้าแข่งขันทางโทรศัพท์ โดยหากติดต่อผู้เข้าแข่งขันภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30 น. ไม่ได้ หรือทางผู้เข้าแข่งขันไม่ติดต่อกลับภายหลังจากการติดต่อของคณะกรรมการฯ ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าว และจะติดต่อผู้เข้าแข่งขันในระดับสำรองต่อไปทันที

2.เมื่อผู้เข้าแข่งขันยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบต่อไปแล้วกับคณะกรรมการฯ ขอความกรุณาผู้เข้าแข่งขัน ดำเนินการดังนี้
เตรียมเสื้อผ้าลำลอง (เสื้อ หรือเสื้อยืดสุภาพ/กางเกงสุภาพ รองเท้าสุภาพ สวมสบาย) ยาและของใช้จำเป็นส่วนตัว สำหรับการฝึกอบรม และการแข่งขันคัดเลือกในรอบที่ 3 สำหรับจำนวน 3 วัน 2 คืน
เตรียมเสื้อผ้าที่แสดงความเป็นตัวเอง 2 ชุด
นำเสื้อยืด Smart Lady มาด้วย สำหรับใส่ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556
มาถึง ณ สถานที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ โรงแรม Centra ศูนย์ราชการฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ในเวลา 08.30 น.
ต้องร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 วัน โดยมีตารางเวลาดังนี้
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น. โดยประมาณ 
วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น. โดยประมาณ 
วันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 12.30 น. โดยประมาณ 
คณะกรรมการฯ ดูแลที่พักสำหรับผู้เข้าแข่งขัน เป็นจำนวน 2 คืน ได้แก่ คืนวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2556 (2 คน ต่อ 1 ห้อง) โดยคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดห้องพักเอง
คณะกรรมการฯ ดูแลอาหารมื้อต่างๆ ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ณ โรงแรม Centra ดังนี้
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 อาหารว่าง (เช้า บ่าย) อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 
วันที่ 19 ตุลาคม 2556 อาหารว่าง (เช้า บ่าย) อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
วันที่ 20 ตุลาคม 2556 อาหารว่าง (เช้า) อาหารเช้า และอาหารกลางวัน 

3.คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม และการแข่งขันนั้นสำหรับ “ผู้เข้าแข่งขันโดยเฉพาะ” โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าว

4.ขอให้ผู้เข้าแข่งขันนำรูปถ่ายปัจจุบันที่แสดงความเป็นตัวตนของท่าน จำนวน 5 รูป พร้อมทั้งเขียนชื่อ และนามสกุล มาด้วย

5.หากผู้เข้าแข่งขันมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณพวงรัตน์ บำรุงพันธ์ โทร. 089-121-1663 ในเวลาราชการ


รายนามผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดประจำภาค และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน Smart Lady Thailand ในรอบที่ 3 มีดังนี้กรุงเทพฯ ปริมณฑล (จำนวน 50 คน)

คุณ กุลพิพิทย์ วงศ์แสงจันทร์ กรุงเทพมหานคร
คุณ ฐาณิญา เจนธุระกิจ กรุงเทพมหานคร
คุณ ณัฏฐ์พิชญา ยะใหม่วงค์ กรุงเทพมหานคร
คุณ กฤษณา ธนวัฒนาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
คุณ เกยูร กิตติธเนศวร กรุงเทพมหานคร
คุณ นวรัตน์ แววพลอยงาม กรุงเทพมหานคร
คุณ สาธิยา ลิ้มประเสริฐ กรุงเทพมหานคร
คุณ วรรณิสา เตชะพิเชฐวนิช กรุงเทพมหานคร
คุณ วรรัตน์ กาญจนราช กรุงเทพมหานคร
คุณ จุฑาทิพ วรชาครียนันท์ ปทุมธานี
คุณ ชริณญา ท่าดี กรุงเทพมหานคร
คุณ วริตา สินธุยนต์ กรุงเทพมหานคร
คุณ นวลกมล มีคุณเอี่ยม กรุงเทพมหานคร
คุณ ศุภมาส นภาวิชยานันท์ กรุงเทพมหานคร
คุณ นารีรัตน์ นุโยค กรุงเทพมหานคร
คุณ วิภาพร สัตยาอภิธาน กรุงเทพมหานคร
คุณ เวรัมภา ชาวนาไร่ นครปฐม
คุณ ศุภาพิชญ์ วันชาญเวช นนทบุรี
คุณ พรรษสลิล รีพรหม นนทบุรี
คุณ พรวรินทร์ เกษมุติ นนทบุรี
คุณ อัจฉรา ปู่มี กรุงเทพมหานคร
คุณ สิรินธิรา นิลแสงรัตน์ นนทบุรี
คุณ กนกวรรณ อุสาหะ กรุงเทพมหานคร
คุณ ปริญาภัทร อาจฟัก นนทบุรี
คุณ ปุณิกา เวชสมุทรวารี กรุงเทพมหานคร
คุณ ดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู นนทบุรี
คุณ นภัสวรรณ แจ้งแสงทอง ปทุมธานี
คุณ ฐาปนีย์ สุขสำราญ กรุงเทพมหานคร
คุณ ศิขริน สิงห์สาคร กรุงเทพมหานคร
คุณ สุปัญญดา สุนทรนนธ์ กรุงเทพมหานคร
คุณ ศิรินนา สุริยาอมฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร
คุณ วิภวานี ภาวสุทธิ กรุงเทพมหานคร
คุณ นันทกานต์ อินสว่าง กรุงเทพมหานคร
คุณ ปราณี สุวรรณปาล นนทบุรี
คุณ ปุณรักษ์ อาภรณ์รัตน์ กรุงเทพมหานคร
คุณ ภัสวรี สุนทรสีมะ กรุงเทพมหานคร.
คุณ จันทร์ชภาทิพย์ พวงแก้ว สมุทรปราการ
คุณ ภริศรา นวนิธิกุล กรุงเทพมหานคร
คุณ สิรีธร ธรรมสุวรรณ กรุงเทพมหานคร
คุณ จารุพรรธน์ ศิริกาญจนโกวิท กรุงเทพมหานคร
คุณ สุภจรรยา สิริพูน กรุงเทพมหานคร
คุณ ณภิญญา รัศมิทัต สมุทรปราการ
คุณ ศรินทร์ แก่นทรัพย์ ปทุมธานี
คุณ อรพินท์ ธีระตระกูลชัย กรุงเทพมหานคร
คุณ ดวงตา รู้คุณ กรุงเทพมหานคร
คุณ นิภานันท์ ใจเที่ยงแท้ กรุงเทพมหานคร
คุณ สุนทรีย์ ชุ่มมงคล นนทบุรี
คุณ สิริพร ประสิทธิ์ ปทุมธานี
คุณ อรทัย ภู่พิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
คุณ ศิริพร ศรีอ่ำดี ปทุมธานี


ภาคกลาง (จำนวน 50 คน)

คุณ ฐาณิฎา ตั้งกีรติ อยุธยา
คุณ ศันศนีย์ บู่สี สุโขทัย
คุณ จง แซ่สง เพชรบูรณ์
คุณ ณัชชารีย์ รักษาแก้ว เพชรบุรี
คุณ เยเชียลลา พจนเมษบาลสถิต สมุทรสาคร
คุณ กัญจน์ณัฏฐ์ ภารฤทธิ์ เพชรบูรณ์
คุณ ธัญญลักษณ์ อุ่นทิพย์เพชร สุพรรณบุรี
คุณ สุริยาพร เสมอใจ นครนายก
คุณ คนึง สมบุญมี สุโขทัย
คุณ จันทิรา คงกะเรียน สุพรรณบุรี
คุณ ธัญญาภรณ์ จันทรโชติ อยุธยา
คุณ พัชรี เพ็ชรพลอย พิษณุโลก
คุณ จันทราทิพย์ จันทร์ทอง พิษณุโลก
คุณ ชนิดา พลูล้น สุโขทัย
คุณ พรพิมล เวสสวัสดิ์ เพชรบุรี
คุณ วรลักษณ์ ทองสาคร อ่างทอง
คุณ วิชญ์ชยาภรณ์ ชัยสุวรรณ สุพรรณบุรี
คุณ กนกพร เที่ยงธรรม สุพรรณบุรี
คุณ ขวัญฤทัย รอดเทศ พิษณุโลก
คุณ ชนัญชิดา เรืองเดชา พิษณุโลก
คุณ ณัฐชา เนื่องอุดม ราชบุรี
คุณ รัตนา แดงเพชร เพชรบุรี
คุณ วัลย์นิภา วรรณสว่าง พิษณุโลก
คุณ ประภาพร ทองปากน้ำ สุโขทัย
คุณ กนกวรรณ อินทวงษ์ เพชรบูรณ์
คุณ บุษบง เผือกงาม ลพบุรี
คุณ ชุติมา ถิ่นพังงา ประจวบคีรีขันธ์
คุณ ศศิกร ฉันทวภางค์ สุโขทัย
คุณ เพ็ญจันทร์ คำเงิน พิษณุโลก
คุณ ชลธิชา กองมงคล เพชรบูรณ์
คุณ พิมพ์ลักษณ์ เวสสวัสดิ์ เพชรบุรี
คุณ พิมพ์นภา อนันต์หน่อ นครสวรรค์
คุณ นิตินาฎ แก้วกลิ่น พิษณุโลก
คุณ ปรารถนา ม่วงงาม สุพรรณบุรี
คุณ พิมพ์ศศิตา ไวยหงษ์ กำแพงเพชร
คุณ จิรภิญญา ชาญชิต พิษณุโลก
คุณ มลิวัลย์ มันวินา สระบุรี
คุณ อภิสรา อริยะทัศ ราชบุรี
คุณ อรุโณทัย รุ่งโรจน์ สุพรรณบุรี
คุณ กาญจนา พิทักษ์สำลี พิจิตร
คุณ เอมชฎา ชมเชย อ่างทอง
คุณ ณิชมน เทพดารักษ์ สระบุรี
คุณ รัตษาชีนี อุ่นแทน นครสวรรค์
คุณ ณัฏฐา โถสุวรรณ์ เพชรบูรณ์
คุณ ปริญญา คำดีผล อ่างทอง
คุณ ใจกานต์ ชัยวันดี สุพรรณบุรี
คุณ นุชจรี เพชรนิล สุโขทัย
คุณ ศิริขวัญ พันธุ์สมุทร นครสวรรค์
คุณ วรรณิภา ทาโสม กำแพงเพชร
คุณ กานต์สินี อ่ามเมือง เพชรบุรี

ภาคตะวันออก (จำนวน 25 คน)
คุณ ขนิษฐา ผุยทา ตราด
คุณ จันทนา เสี่ยงสลัก ตราด
คุณ ภัทรนันท์ โสดาจันทร์ สระแก้ว
คุณ รติ ตันติราพันธ์ ชลบุรี
คุณ กนกพรรณ รัตนสร้อย จันทบุรี
คุณ กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล ชลบุรี
คุณ พรชนก วิถีธรรม ชลบุรี
คุณ โยษิตา มณีโชติ จันทบุรี
คุณ เพ็ญประภา สุขวารี ชลบุรี
คุณ พัชรา นาเสาร์ ปราจีนบุรี
คุณ พรรธิดา ประสิทธิ์ ชลบุรี
คุณ ไพลิน อินสิงห์ ชลบุรี
คุณ ยลดา สถาวร ชลบุรี
คุณ วราภรณ์ วนาวงศ์ ชลบุรี
คุณ ธารินี จึงอุดมเจริญ ชลบุรี
คุณ สัณหจุฑา มีทรัพย์ ชลบุรี
คุณ สาวิตรี กระทุ่มทอง ชลบุรี
คุณ สุทธิดา สาริกขพันธ์ สระแก้ว
คุณ สิรวี วงษ์บำรุงจิตร์ ชลบุรี
คุณ จารุพรรณ ริ้วมงคล ปราจีนบุรี
คุณ ชวีพร สังวาล ชลบุรี
คุณ พรสวรรค์ เจริญมาก จันทบุรี
คุณ กัญญารัตน์ ระลึกชอบ ตราด
คุณ พรกมล ตระกูลทอง ชลบุรี
คุณ รัชดาภร พรมโชติ ชลบุรี


ภาคเหนือ (จำนวน 50 คน)

คุณ ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ เชียงใหม่
คุณ เจษฎาภรณ์ สอนทะ น่าน
คุณ ชญาภา อมรวศินกุล เชียงราย
คุณ อลิศา เปียงตั้ง ลำพูน
คุณ พรสวรรค์ อุดมผลวิริยะ แม่ฮ่องสอน
คุณ ณฤทัย ไชยรัตน์ เชียงใหม่
คุณ ตวงรัตน์ ธนพงษ์ศรียา พะเยา
คุณ สุคนธ์ สีออน แม่ฮ่องสอน
คุณ เกษร เจริญยิ่ง เชียงราย
คุณ เมธาวี โปธา เชียงใหม่
คุณ วรรวรรณ ชัยเลิศ ลำปาง
คุณ มนฤทัย โชติกวิรัชกิจ แม่ฮ่องสอน
คุณ จารุวรรณ คำเมือง ลำปาง
คุณ วรณัน ศรีเมือง แม่ฮ่องสอน
คุณ ภิริณี เครือจันทร์ตา ลำปาง
คุณ กิ่งกาญจน์ แสนสิ่ง เชียงราย
คุณ บุษยา เดชฤทัยภักดี เชียงใหม่
คุณ อุทัยวรรณ วงศ์อนันต์ พะเยา
คุณ ฐิติมาภรณ์ เยาวรัตน์ เชียงใหม่
คุณ ศดานันท์ ศรีคำ แม่ฮ่องสอน
คุณ สยุมพร วงศ์จันทร์ แม่ฮ่องสอน
คุณ อรพรรณ กันหอม น่าน
คุณ ปิยาภา แยะแป เชียงใหม่
คุณ อมฤตา ผายเตชะ เชียงราย
คุณ มนต์สวรรค์ แซ่ท้าว น่าน
คุณ มณีบุญ นวมิน แพร่
คุณ ช่อคำ ขัดธิพงษ์ ลำปาง
คุณ ณฤดี ศักดิ์ภูวดล แพร่
คุณ รุ่งกานต์ เงินล้านมั่นคง เชียงราย
คุณ ภาวินี ชินอ่อน ตาก
คุณ ธนพร พริ้งเพลิด เชียงราย
คุณ ธนพร วรรณโชติ เชียงราย
คุณ สุกัลยา แก้วเปี้ย กำแพงเพชร
คุณ ณัฐรดา เมืองลือ แม่ฮ่องสอน
คุณ นฤมล กันทา ลำปาง
คุณ ภัสราภรณ์ จานชา เชียงใหม่
คุณ ปิยะภรณ์ สมพงษ์ ลำพูน
คุณ ธีรนาฏฐ์ ไพรปรีเปรม แม่ฮ่องสอน
คุณ นิตยา พิงค์ธัย เชียงราย
คุณ อัจฉรา แสงบุญ ลำพูน
คุณ มณีกานต์ เตชะโสด ลำพูน
คุณ ผัด ดวงแก้ว เชียงราย
คุณ พิชญนันท์ ภมรวัฒนาพิศุทธ์ เชียงใหม่
คุณ ชนนิกานต์ เงินเลิศสกุล ลำพูน
คุณ กรวิการ์ สารงาม พะเยา
คุณ ปาหนัน วุฒิชัย เชียงราย
คุณ ธัญญารัตน์ ทะลือ น่าน
คุณ กัญญาภัค ติงคันนา เชียงราย
คุณ กุลนิษฐ์ บัวหลวง เชียงใหม่
คุณ กนกวรรณ เรืองฤทธิ์ ลำปาง


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 75 คน)

คุณ เพชรมิลตรา กลางประพันธ์ ยโสธร
คุณ อภิญญา เอกบัว ชัยภูมิ
คุณ ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว มหาสารคาม
คุณ พิมพ์พร จรปุรมย์ ยโสธร
คุณ วรัญชลี ทองสารไตร ขอนแก่น
คุณ จารุณี เวียงอินทร์ มหาสารคาม
คุณ พนิดา วงศ์ตาผา นครพนม
คุณ พีชชญา ทอร์แรนซ์ นครราชสีมา
คุณ แพรภาดา ศรีวงษา อุบลราชธานี
คุณ นิภาวรรณ ปัญญานาม ยโสธร
คุณ ยุพา ดวงแก้ว สุรินทร์
คุณ สุกัญญา จันทะบุรัม ร้อยเอ็ด
คุณ อโนมา นาสมฝัน ขอนแก่น
คุณ สาวิณี โกพลรัตน์ นครพนม
คุณ วิภาวรรณ สุระสังข์ ร้อยเอ็ด
คุณ เบญจวรรณ ผิวผ่อง อุบลราชธานี
คุณ เปรมจิต ตังสกุล ศรีสะเกษ
คุณ ภชรดา แสนสุริวงค์ นครพนม
คุณ รัตวิภา สุภเมธีร์ ขอนแก่น
คุณ เอื้อมอุรา สิงห์ปั้น ขอนแก่น
คุณ ไอริน ลนูศรี ขอนแก่น
คุณ งามจิต สำราญสุข ร้อยเอ็ด
คุณ ทศพร อุทัยวัฒนา นครราชสีมา
คุณ เกษราภรณ์ วุฒิสาร กาฬสินธุ์
คุณ นิศาชล หาญพานิช ขอนแก่น
คุณ เบญจมาศ ฮวดศรี ร้อยเอ็ด
คุณ วงศ์กมล วงศ์ศรี สุรินทร์
คุณ วรางคณา นาหนองตูม สกลนคร
คุณ วราภรณ์ ผาสีดา หนองบัวลำภู
คุณ วันวิสาข์ ชมศิริ กาฬสินธุ์
คุณ วิมลจันทร์ นักร้อง ยโสธร
คุณ อรุณี ยิ่งมี สุรินทร์
คุณ พรรณิต รักแร่ ยโสธร
คุณ ขวัญฤดี ชมภูวิเศษ ร้อยเอ็ด
คุณ จรัญญา สุหา ขอนแก่น
คุณ จิตติมาภรณ์ เพชรสังคุณ หนองบัวลำภู
คุณ นพรัตน์ แสนหอม ขอนแก่น
คุณ ปนัดดา จุปะมะตัง ร้อยเอ็ด
คุณ ศิริพร ศรีสุระ ร้อยเอ็ด
คุณ สินีวาส กิตติบริสุทธิ์ ขอนแก่น
คุณ ตรีรัตน์ ฮาภากิจ หนองคาย
คุณ ดาราณี ศรีดารา ร้อยเอ็ด
คุณ กัลยรักษ์ จงสุขกายใจ สุรินทร์
คุณ จันทร์จิรา ปาโท ร้อยเอ็ด
คุณ ยุพิน จำปา อำนาจเจริญ
คุณ รัชนีกร หาญเชิงชัย อุดรธานี
คุณ ศิรินญา คำหาญ นครพนม
คุณ อนงค์นาถ หล้าคำภา ขอนแก่น
คุณ อัญชริตา อินโสม ขอนแก่น
คุณ จิตติยา ละผิว ร้อยเอ็ด
คุณ ดารา ดีดวงพันธ์ มุกดาหาร
คุณ ปิยธิดา พลซา ขอนแก่น
คุณ พัสดี บัวจูม กาฬสินธุ์
คุณ กฤติยาณี เพ็ชรพราว ร้อยเอ็ด
คุณ ศิริวรรณ ทองเพชร ขอนแก่น
คุณ เกศมะณี จันทร ร้อยเอ็ด
คุณ เขมิสรา คงทิพย์ ร้อยเอ็ด
คุณ เบญจวรรณ ท่าดี สุรินทร์
คุณ กัญญาภัค เพียวิเศษ หนองบัวลำภู
คุณ เกษร บุญหนา ขอนแก่น
คุณ ขนิษฐา ปานเนาว์ ขอนแก่น
คุณ ราตรี นิสาธรณ์ ร้อยเอ็ด
คุณ ชวิศา โชคพล สุรินทร์
คุณ วิภารัตน์ เนตรปัญจะ ขอนแก่น
คุณ วิชชุรัตน์ฏา แก้วคุณ กาฬสินธุ์
คุณ กนกพร บัวสกุล ขอนแก่น
คุณ น้ำผึ้ง นามสา ขอนแก่น
คุณ นริศรา ประเสริฐสังข์ ร้อยเอ็ด
คุณ พิมลพร บุ่งอุทุม กาฬสินธุ์
คุณ ปรียานุช ศรีหาโคตร ขอนแก่น
คุณ สุธาทิพย์ ย่อยกลาง ขอนแก่น
คุณ ชุติกาญจน์ สมภูเวียง ขอนแก่น
คุณ กัลยาทิพย์ เจริญไชย อุดรธานี
คุณ วัชราภรณ์ มาร์คูกซ์ บึงกาฬ
คุณ พรธิดากานต์ พงษา อุบลราชธานี


ภาคใต้ (จำนวน 50 คน)

คุณ จารุชา จิตนารี กระบี่
คุณ เกษศิรินทร์ พิทักษ์ธนินท์ สงขลา
คุณ จอมขวัญ กองประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
คุณ สาธิยา บุญไชยสุริยา ยะลา
คุณ ธิดารัตน์ เกตุโรจน์ นครศรีธรรมราช
คุณ สิริวรรณ เขียวเล่ง พัทลุง
คุณ นัยนา มากแก้วกุล สุราษฎร์ธานี
คุณ ชุติมน ธาดาพรรษวุฒิ พัทลุง
คุณ กิสษณี ทวีผล สตูล
คุณ ศิรินภา แสงทักษิณ สงขลา
คุณ ธิดารัตน์ จิวเจริญวัฒนา ระนอง
คุณ ฮายาตี สือแม นราธิวาส
คุณ อัสมา นาคเสวี ปัตตานี
คุณ อนุสรา สุวรรณวงศ์ สงขลา
คุณ พรธิดา ดวงแก้ว พัทลุง
คุณ ณิชกานต์ สันหนู สงขลา
คุณ ญาดา เกลี้ยงประไพ พัทลุง
คุณ ชุติมา ชุมขน ชุมพร
คุณ กมลทิพย์ ฤดี สุราษฎร์ธานี
คุณ ปทุมวดี รอดภัย กระบี่
คุณ ฐานิดา ดวงแป้น นครศรีธรรมราช
คุณ ประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัทลุง
คุณ ปทุมวรรณ ชัมภูทะนะ ระนอง
คุณ พิมลพร แก้วศรีจันทร์ ระนอง
คุณ ซูรีฮา หะยีหามะ นราธิวาส
คุณ ณัฐณิชา ชลสาคร ชุมพร
คุณ โรสนาเดียร์ ซาดา ยะลา
คุณ ฟ้าใหม่ เกลือกลิ่น ตรัง
คุณ ศรัญญา ทิพย์ชิต สุราษฎร์ธานี
คุณ สุนิสา ระวีแสง สุราษฎร์ธานี
คุณ สมรัก ทองแผ่น ประจวบคีรีขันธ์
คุณ ปัทมา ไชยชนะ ชุมพร
คุณ เสาวภา ยกย่อง สุราษฎร์ธานี
คุณ กาญจนา จันทนาม สุราษฎร์ธานี
คุณ จรัญญา โพธิญาณ สุราษฎร์ธานี
คุณ ฉวีวรรณ เก็มสัน สงขลา
คุณ ธัญญาทิพย์ แสงสุวรรณ์ สงขลา
คุณ ขนิษฐา อมรามร ชุมพร
คุณ มนัสนันท์ สังข์เกลี้ยง สุราษฎร์ธานี
คุณ ยุวัลดา เลิศคารม กระบี่
คุณ ศุภรา เจนพิชัย สุราษฎร์ธานี
คุณ ปานฤดี ทิพย์ทอง สุราษฎร์ธานี
คุณ ปฏิมา เขตรชลาสินธุ์ ระนอง
คุณ กนกวรรณ เจริญพันธ์ สุราษฎร์ธานี
คุณ เมวดี แดหวา ตรัง
คุณ สกาวรัตน์ สู่สุข สุราษฎร์ธานี
คุณ วชิรา มารยา กระบี่
คุณ สุนิสา จูมิ ตรัง
คุณ สุมลฑา อำไพฤทธิ์ ตรัง
คุณ นันท์นภัสร์ ปานรังศรี สงขลา

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
รองประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร Smart Lady Thailand 2013