วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศเทศบาลตำบลกลางหมื่นโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

   ประกาศเทศบาลตำบลกลางหมื่น
เรื่อง    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น
   ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ด้วยเทศบาลตำบลกลางหมื่น  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น ขนาดกว้าง 15.50 เมตร ยาว 26.50 เมตร ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกลางหมื่น หมู่ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกลางหมื่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานของเทศบาลตำบล ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน  2,749,300.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,374,650.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลกลางหมื่น
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลกลางหมื่น  ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6.  นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  21  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  11.00 น. ณ ที่การเทศบาลตำบลกลางหมื่น  โดยกำหนดให้ไปพบกับ  นายศิลปชัย   ไชโยราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  

โหลดไฟล์ประกาศ ที่นี่  https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

                 เทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยฝีมือการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี และการมีส่วนร่วมทั้งกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญาด้วยจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้าย 


                                                                                                                                   ศิริศักดิ์  จุทาการ
                                                                                                                                 03 กรกฎาคม 2560

เชิญทุกท่านทำบุญ ๙ วัด ในวันอาสาฬหบูชา


                                                                                           ศิริศักดิ์   จุทาการ
                                                                                           3 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม"โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน"               เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึก ถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย และมีความประสงค์ที่จะกระทำสิ่งที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัด กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยฝีมือการ สร้างสรรค์และถ่ายทอดโดยข้าราชบริพาร เทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี และการมีส่วนร่วมทั้งกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญาด้วยจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้าย 


                                                                                                                                   ศิริศักดิ์  จุทาการ
                                                                                                                                 03 กรกฎาคม 2560