วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การฝึกตามโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558

   การฝึกตามโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประจำปี 2558
      ฝึกปฏิบัติ
-          การฝึกกายบริหาร
-          การวิ่งทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
-          ความรู้เกี่ยวกับ LPG และวิธีการดับไฟที่เกิดจาก LPG แบบต่างๆ
-          การใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้ง
-          การฝึกบุคคลประกอบสายดับเพลิงและหัวฉีด
- การแบกสาย วางสาย
- การส่งข้อต่อ การคลี่สาย ม้วนสาย
- การจับหัวฉีด
   การฝึกภาคทฤษฎีเกี่ยวกับ
-          ความรู้เกี่ยวกับไฟเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิงแบบต่างๆ
-          ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุคมนาคม
-          ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ (LPG)


      พันจ่าตรียุติ  ถิตย์รัศมี เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
       สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลกลางหมื่น
      โทร.  043-801139  โทรสาร  043-801139