วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสิน เปิดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์

           นางสุนิตย์  รุทเทวิน นายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสิน  เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป               คืนความสุขให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมทาง ร่วมอนาคตประเทศไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างผู้ที่มีความคิดทางการเมืองมีความแตกต่างกันเพื่อร่วมกันเสนอแนวคิด มุมมอง การสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความสงบสุข สร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องปรองดองสมานฉันท์
         โดยประชาชนจากตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ถึงความขัดแย้งของประชาชน ว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นก็ควรจะนำปัญหามาแก้ไขและหันหน้ามาพูดคุยกัน โดยใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน เพราะประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งผู้นำของแต่ละหมู่บ้านควรสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านของตน ความสามัคคีต้องเริ่มต้นที่หมู่บ้านต่อยอดไปยังชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น